Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
ארץ הצבי הוקרה הקדמה שני דורות יומני קוציקה קישורים

משדר טלפרינטר אלקטרוני
עבודת גמר, טכנאי אלקטרוניקה - עדי הוכמן, צבי רובין
מכללת בזק (בית הספר לטכנאי בזק), מגמת בזק, כיתה י"ג (ה'), ירושלים, אפריל 1973


הפרויקט מוגש על ידי: עדי הוכמן, צבי רובין

מנחים: מר מתתיהו הרשלר, מר מיכאל מרץ

תודתנו נתונה למנהל בית הספר - מר יקותיאל פקטה, לתלמיד חמיש יגאל אשר עזר בשרטוט המעגלים האלקטרוניים ולמשרד התקשורת.שער
תודות
מבוא, שידור
עקרון פעולה, סוגי המעגלים המשולבים, מקלדת
מערכת לבליעת תנודות
פעולה, מערכת הטעינה
מונה הזזה
מערכת השלוחה, השעון
מבנה הגביש ותכונותיו
מתנד 50 הרץ
מערכות ההשהיה (pulser)
מקלדת טלפרינטר אלקטרוני
מקלדת טלפרינטר אלקטרוני
משדר טלפרינטר אלקטרוני*צבי רובין הוא בנה של ארנה רובין וכותב שורות אלו.

הסיפור של ארנה רובין באתר מוזיאון ארצות הברית לזכר השואה בוושינגטון

יותר על ארנה רובין


עורך ומתרגם מרומנית: רובין צבי
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com